Kurs - Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

1. Czas trwania kursu - 245 godzin, w tym: 45 godzin - blok ogólnoprawny, 30 godzin - zagadnienia z zakresu ochrony osób, 70 godzin - zagadnienia z zakresu ochrony mienia, 5 godzin - pomoc przedlekarska, 35 godzin - wyszkolenie strzeleckie, 60 godzin - techniki samoobrony i interwencji. Kurs odbywa się w trybie stacjonarnym, zajęcia w godzinach porannych.

2. Kurs prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem.

3. Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu "Zaświadczenia o ukończeniu kursu" wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z nia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz 186), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz.740 z późń.zm). Wpisu dokonuje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą (na jej pisemny wniosek).

 

 1.Definicja pracownika ochrony

Pracownikiem ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia jest to osoba:

a) wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

b) wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

c) wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na listy kwalifikowanych pracowników ochrony, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

2.Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej są uprawnieni do wykonywania czynności w postaci bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,

b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

a ponadto do:

d) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1; (tylko w zakresie ochrony fizycznej)

e) organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. (tylko w zakresie ochrony fizycznej)

 

Czynności określone w pkt a, b i c wykonywane są przez:

1) pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;

2) pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne;

3) pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób;

4) osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

5) pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych:

a) w art. 36 ust. 1 pkt 4,

czyli użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7,9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628):

a) w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej ustawy,

b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadku, o którym mowa w art. 11 pkt 9 tej ustawy;

b) w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576), zwanej dalej "ustawą o broni i amunicji";

czyli użycia lub wykorzystania broni palnej:

a) w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c tej ustawy,

b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. e oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

6) pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

3. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony - warunki

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

ukończyła 21 lat;

ukończyła co najmniej gimnazjum;

ma pełną zdolność do czynności prawnych;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;

posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogu określonego w pkt 8 są:

dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;

dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;

świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;

zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9;(art. 26 ust. 9 ustawy o ochronie osób i mienia)

zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie

4. Przesłanki odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku gdy:

pracownik ochrony fizycznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia:

nie posiada obywatelstwa polskiego...;

nie ukończyła 21 lat;

nie ukończyła co najmniej gimnazjum;

nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;

jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

toczy się przeciwko niej postępowanie karne o przestępstwo umyślne;

nie posiada nienagannej opinii...;

nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej...;

nie posiada przygotowania zawodowego w zakresie ochrony osób i mienia.

5. Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - przesłanki

Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku gdy:

pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;(art. 29 ust.6 pkt 1)

nie spełnia warunków określonych w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4-8, w art. 30 albo w art. 38b;(art. 29 ust.6 pkt 2)

utraty obywatelstwa (polskiego lub UE); (art. 26 ust. 3 pkt 1)

nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; (art. 26 ust. 3 pkt 4)

jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne; (art. 26 ust. 3 pkt 5)

toczy się przeciwko niej postępowanie karne o przestępstwo umyślne; (art. 26 ust. 3 pkt 5)

nie posiada nienagannej opinii...; (art. 26 ust. 3 pkt 6)

nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej...; (art. 26 ust. 3 pkt 7)

nie posiada przygotowania zawodowego w zakresie ochrony osób i mienia; (art. 26 ust. 3 pkt 8)

nie zawiadomił o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania; (art. 30)

nie odbył raz na 5 lat szkolenia lub kursu w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, (czyli przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia) oraz nie przedstawił właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu. (art. 38b)

3. wykonując zadania pracownika ochrony fizycznej dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 lub art. 87 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 829).

Kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe, podlega karze aresztu albo grzywny(art. 70 § 2 Kw )

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych (art. 87 § 1 KW).

6. Badania lekarskie

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej oraz osoba ubiegająca się o wpis na listę, winni posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym.

Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającej taki wpis przeprowadza się na wniosek tej osoby, za wyjątkiem następujących sytuacjach:

w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do wykonywania zadań - na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.(art. 32 pkt 3)

kiedy badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba, ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz osoba posiadająca taki wpis, jest pracownikiem, wtedy badania mogą być przeprowadzone na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, a orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badań lekarskich, w obu przypadkach, traktuje się jako orzeczenie, o którym mowa w art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (33a ust. 3) - czyli orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne ponosi:

osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osoba posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

pracodawca w stosunku do pracowników (zarówno ubiegających się o wpis jak i posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej).

Załączniki
Nazwa plikuOpis
Download this file (informacje ogólne.docx)informacje ogólne.docxOPIS ZAWODU PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
Download this file (ustawa badania lekarskie.pdf)ustawa badania lekarskie.pdfRozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
Download this file (Ochrona-uzb. sufo.pdf)Ochrona-uzb. sufo.pdfRozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Download this file (Ochrona-konwoj.pdf)Ochrona-konwoj.pdfRozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
Download this file (Ochrona-szkolenie.pdf)Ochrona-szkolenie.pdfRozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa
Download this file (Ochrona-dzialania.pdf)Ochrona-dzialania.pdfRozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony
Download this file (Ochrona-badania.pdf)Ochrona-badania.pdfRozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Download this file (ustawa-deregulacyjna.pdf)ustawa-deregulacyjna.pdfUstawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Download this file (Ustawa o ochronie osob i mienia jednolita.doc)Ustawa o ochronie osob i mienia jednolita.docUstawa o ochronie osób i mienia
Download this file (WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU.docx)WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU.docxWzór zaświadczenia o ukończeniu kursu