Kurs - Członek służb informacyjnych i porządkowych na imprezach masowych

1. Czas trwania kursu - 24 godziny. Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Szkolenie odbywa się w trybie stacjonarnym lub weekendowym, zajęcia w godzinach porannych

2. Kurs prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem

3. Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu "Zaświadczenia o ukończeniu kursu" wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z nia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz 186). Kwalifikacje, uzyskane pod czas kursu są ważne bezterminowo

 

Zakres tematyczny:

1 .Ustawa " O bezpieczeństwie imprez masowych" wraz z ostatnimi nowelizacjami - zasady ogólne - 3 godziny

2. Regulacje - zmiany innych aktów normatywnych dokonane w związku z nowelizacjami ustawy "O bezpieczeństwie imprez masowych" - 4 godziny

3. Rola organizatora imprez masowych i jego współpraca z kierownikiem do spraw bezpieczeństwa, słuzbami porządkowymi, informacyjnymi i innymi instytucjami - 2 godziny

4. Zadania i wyposażenie stewardów porządkowych i informacyjnych - 2 godziny

5. Uwagi praktyczne z zakresu przygotowania i realizacji zabezpieczenia imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wyjątkowych - 2 godziny

6. Zagadnienia prawne - 4 godziny

7. Zasady udzielania pierwszej pomocy - 2 godziny

8. Psychologia i socjologia - 2 godziny

9. Techniki interwencji - 3 godziny

 

Służba informacyjna – są to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, w tym spiker zawodów sportowych.

Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach

organizacyjnych.

Służba porządkowa – są to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.

Kierownik do spraw bezpieczeństwa – jest to osoba wyznaczona przez organizatora imprezy masowej, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

 

Uprawnienia służby porządkowej i informacyjnej

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

 

  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione (broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe);
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 

 

Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń porządkowych.

 

Wymagania kwalifikacyjne służby porządkowej i informacyjnej

Członkowie służb porządkowych i informacyjnych są obowiązani posiadać ukończone szkolenie dla służby porządkowej i służby informacyjnej.

Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

Załączniki
Nazwa plikuOpis
Download this file (D20130611.pdf)D20130611.pdfOBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Download this file (Masowe-wymogi.pdf)Masowe-wymogi.pdf rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne