Kurs dla kierowników do spraw bezpieczeństwa

1. Czas trwania kursu - 50 godzin. Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Szkolenie odbywa się w trybie stacjonarnym lub weekendowym, zajęcia w godzinach porannych

2. Kurs prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem

3. Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu "Zaświadczenia o ukończeniu kursu" wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz 186). Kwalifikacje, uzyskane pod czas kursu są ważne bezterminowo

 

 

Zakres tematyczny:

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne - czas realizacji 2 godziny. 

 2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny. 

 3. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia - czas realizacji 2 godziny. 

 4. Misja służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny. 

 5. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania - czas realizacji 2 godzin. 

 6. Zabezpieczenia imprez masowych - czas realizacji 4 godziny. 

 7. Zagadnienia prawne - część I- czas realizacji 2 godziny. 

 8. Zagadnienia prawne - część II - czas realizacji 2 godziny. 

 9. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej - czas realizacji 1 godzina. 

 10. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej - czas realizacji 1 godzina. 

 11. Zadania służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny. 

 12. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział   w zabezpieczeniu imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny. 

 13. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne - czas realizacji 2 godziny. 

 14. Wybrane aspekty prawa budowlanego - czas realizacji 2 godziny. 

 15. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych - czas realizacji 2 godziny. 

 16. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej - czas realizacji 2 godziny. 

 17. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - część 1 - czas realizacji 2 godziny. 

 18. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - część 2 - czas realizacji 2 godziny. 

 19. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki - czas realizacji 2 godziny. 

 20. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego - czas realizacji 2 godziny. 

21. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego - czas realizacji 2 godziny. 

 22. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego - czas realizacji 2 godziny. 

 23. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny. 

 24. Ćwiczenia praktyczne - czas realizacji 4 godziny.  

Kierownik do spraw bezpieczeństwa – jest to osoba wyznaczona przez organizatora imprezy masowej, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 

 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

 3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione (broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe); 

 4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 

 5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 

 

Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń porządkowych.

Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Wymagania dla kandydatów 

 - obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegła znajomość języka polskiego; 

 - ukończone 18 lat; 

 - pełna zdolność do czynności prawnych; 

 - niekaralność prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.  

 

Załączniki
Nazwa plikuOpis
Download this file (D20111087.pdf)D20111087.pdfROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne